Çevre Yönetimi Danışmanlık Hizmeti

Çevre Yönetimi Danışmanlık Hizmeti

Çevre Yönetimi Danışmanlık Hizmeti

Adana Çevre Yönetimi Danışmanlık Hizmeti - Adana Çevre İzin - Adana Çevre Lisans - Adana Çevre İzin Lisans Belgesi hizmetleri veriyoruz. 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereğince işletmeler faaliyetlerini çevreyle uyumlu şekilde devam ettirmek ve bu durumu belgelendirmek zorundadırlar. Bu konuda profesyonel destek sunma amacıyla Çevre Danışmanlık Hizmeti sunan firmalardan kurulmuştur. Desam Çevre olarak 2011 yılından bu yana bu konuda yetkilendirilmiş şekilde hizmet sunan bir firmayız.

Çevre Danışmanlık Hizmeti

30.07.2019 tarih ve 30847 sayılı Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’teki tanımına göre Çevre danışmanlık firması, Çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel kişi olarak geçmektedir.

Yine ilgili yönetmelikte faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan veya neden olabilecek, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemelere uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesine sahip kişileri çevre mühendisleri olarak tanımlamıştır.

Esas olarak çeşitli kurum ve tesislere Çevre Mühendisi istihdamı sağlayarak, çevre ile ilgili devletin istediği adımların atılması, raporların hazırlanması ve izinlerin alınması işine odaklanır.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Alma Zorunluluğu

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-2 listesinde yer alan işletmeler; bir çevre görevlisini veya çevre mühendisini sürekli istihdam etmek veya çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

İşletme sahipleri veya sorumluları; bünyelerinde görev yapan personelin ayrılması, kurdukları çevre yönetim biriminin iptal edilmesi veya askıya alınması, çevre danışmanlık firmasıyla yapmış oldukları çevre yönetimi hizmeti alımı sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda; bu tarihlerden itibaren en geç 30 gün içinde başka bir personel istihdam etmek, çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmasından yeni bir çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Çevre Danışmanlık Firması ve Çevre Mühendislerinin Yükümlülükleri

Çevre mühendisinin mükellefiyetleri

 • Çevre yönetimi hizmetlerini çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemelere uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen mükellefiyetlerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek.
 • İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesindeki işletmeler için ayda en az iki adet, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-2 listesindeki işletmeler için ayda en az bir adet aylık faaliyet raporunu hazırlamak, bu raporları aylık çalışma takviminde belirtilen tarihten itibaren 15 gün içinde işletme sahibine veya sorumlusuna sunmak.
 • İşletmeye hizmet vermeye başladığını gösteren hizmet alımı sözleşmesi tarihinden itibaren 30 gün içinde ve sözleşme tarihini takip eden her 12 ay içinde ise en az bir adet olmak üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlayarak işletme sahibine veya sorumlusuna sunmak. 
 • İşletmeye hizmet vermeye başladığını gösteren hizmet alımı sözleşmesi tarihinden itibaren 90 gün içinde ve sözleşme tarihini takip eden her 12 ay içinde ise en az bir adet olmak üzere, çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler ile ilgili işletme çalışanlarının ve sorumlularının en az yüzde 60’ına eğitim vererek eğitime katılım tutanaklarını düzenlemek.
 • İşletme çalışanlarına ve sorumlularına yönelik düzenlenecek eğitimleri, işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre, üretim yöntemine, çevresel etkilerine ve tabi olduğu çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak yapmak.
 • Mevsimlik çalışan işletmelere, çevre yönetimi hizmeti verilmesi durumunda, işletmenin faaliyette bulunduğu süre içinde en az bir adet iç tetkik raporu hazırlamak ve işletme çalışanlarına ve sorumlularına çevresel konularda eğitim vermek.
 • İç tetkik raporlarını, aylık faaliyet raporlarını ve eğitim ile ilgili dokümanları Bakanlıkça belirlenerek ilân edilen formatlara uygun olarak hazırlamak.
 • İşletmede uygunsuzluk tespit edildiğinde, tespit edilen uygunsuzluğu aylık faaliyet raporunda belirtmek, işletme sahibine veya sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunarak uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmak, uygunsuzluğun giderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılan işlem ve uygunsuzluğun giderilmesine ilişkin sonucu aylık faaliyet raporuna yazmak. 
 • İşletmenin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca alması gerekli çevre izni veya çevre izin ve lisans belgelerinin alınması ve bu belgelerin yenilenmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İşletmenin çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca yapılması gereken beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapmak. 
 • Yetkili makam tarafından istenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak sunmak.
 • Yürüttüğü bütün çalışmaları imzalı belgeler halinde, işletmeye hizmet verdiği sürece işletmede muhafaza etmek ve bu süre içinde yetkili makam tarafından istendiğinde sunmak.
 • Yetkili makam tarafından yapılacak plânlı veya haberli denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak ve istenen bilgi ve belgeleri sağlamak.
 • İşletme ile ilgili öğrendikleri ticarî sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmak.

 Çevre danışmanlık firmalarının mükellefiyetleri

 • Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.
 • Personelin günde bir işletmeden fazla olmayacak şekilde çevre yönetimi hizmeti vermesini sağlamak. 
 • Koordinatörlerin en fazla sekiz puana eşdeğer işletmeye çevre yönetimi hizmeti vermesini sağlamak.
 • Personelin, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesinde yer alan işletmelerin her biri için iki puan, ek-2 listesinde yer alan işletmelerin her biri için bir puan olmak üzere en fazla 16 puana eşdeğer işletmeye hizmet vermesini sağlamak.
 • Personelin izin veya rapor alması halinde, bu personel üzerindeki işletmelere 16 puanı aşmayacak şekilde diğer personeller tarafından çevre yönetimi hizmeti verilmesini sağlamak veya bu işletmeler için ilave personel istihdam etmek.
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesine giren işletmelere çevre yönetimi hizmeti verecek çevre görevlisi veya çevre mühendisinin en az üç yıl ve üzeri mesleki tecrübeyi haiz olmasını sağlamak.
 • İşletmeler ile hizmet alımı sözleşmesinin yapılması veya feshedilmesi durumunda en geç 30 gün içinde sistem üzerinden bildirmek. 
 • Personelin hizmet vereceği işletmelere ilişkin aylık çalışma takvimini hazırlamak ve bir önceki ayın yirminci günü ile son günü arasında sistem üzerinden bildirmek.
 • Çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmeler için hazırlamak zorunda olduğu bilgi, belge ve raporların aslını işletmede, bir örneğini elektronik veya fizikî olarak firmada beş yıl muhafaza etmek.
 • Personelin firmada işe başlaması veya ayrılması durumunda 30 gün içinde gerekli değişikliği sistem üzerinden yapmak.
 • 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartların sağlanamaması hâlinde 30 gün içinde söz konusu şartları sağlamak.
 • Firmaların devredilmesi ve ortaklarının değişmesi halinde, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde sistem üzerinden bildirmek.
 • Unvan ve adres değişikliği halinde, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yeniden yeterlik belgesi başvurusu yapmak.
 • Kendisi ile aynı vergi numarasına sahip işletmelere çevre yönetimi hizmeti vermemek.
 • Çevre yönetimi hizmeti verilen işletmelerin çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca yaptırmakla yükümlü oldukları ölçüm ve analiz hizmetlerini, firmanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde adı bulunan kişiler tarafından kurulan laboratuvarlara yaptırmamak.
 • Firmanın ve çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmelerin iletişim adreslerinde yapılan değişiklikleri 30 gün içinde sistem üzerinde güncel hale getirmek.
 • Personelin Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak, çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler ile ilgili eğitimlere katılmalarını sağlamak.

Hizmet Alan İşletmelerin mükellefiyetleri

 • Çevre görevlisinin veya çevre mühendisinin faal bir şekilde çalışması için gerekli araç, gereç ve uygun çalışma mekânını sağlamak ve bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak. 
 • Aylık faaliyet raporları, iç tetkik raporları ve eğitim dokümanları başta olmak üzere çevre yönetimi hizmetine ilişkin bilgi, belge ve raporları dosya halinde en az beş yıl süre ile muhafaza etmek.
 • İşletmede uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda uygunsuzluğu gidermek.
 • Bünyesinde görev yapan çevre görevlisinin veya çevre mühendisinin ayrılması, kurduğu çevre yönetim biriminin iptal edilmesi veya askıya alınması, çevre danışmanlık firmasıyla yapmış olduğu çevre yönetimi hizmeti alımı sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda, en geç 30 gün içinde yeniden çevre yönetimi hizmeti almak ve bu süre içinde çevre kirliliğine neden olmamak ve bu yönetmeliğin yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tedbirleri almak. 
 • İşletmede görev yapan çevre görevlisinin veya çevre mühendisinin Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak 2872 sayılı Çevre Kanunu ve çevreye ilişkin diğer kanunlar ile bunlara ilişkin ikincil düzenlemelere ait eğitimlere katılmasını sağlamak.

Çevre İzin Belgesi, Adana Çevre İzin ve Lisans Belgesi, Adana Çevre İzin lisans belgesi, Geçici Faaliyet Belgesi, Adana ÇED Olumlu Kararı, Adana ÇED Gerekli Değildir Kararı, ÇED Kapsamı Dışında/Muafiyeti, Adana Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı, Hava Emisyonu Konulu Çevre İzni, Atıksu Deşarjı Konulu Çevre İzni, Adana Çevresel Gürültü Konulu Çevre İzni, ÖN İŞLEM TESİSLERİ Çevre Lisans Belgesi, Tıbbi atık sterilizasyon tesisleri konulu çevre lisansı, Atık elektrikli ve elektronik eşya işleme tesisleri konulu çevre lisansı, Atıktan türetilmiş yakıt (ATY) hazırlama tesisleri konulu çevre lisansı, PCB arındırma tesisleri konulu çevre lisansı, Ömrünü tamamlamış araç geçici depolama tesisleri konulu çevre lisansı, Tehlikeli atık ön işlem tesisleri konulu çevre lisansı, Tehlikesiz atık ön işlem tesisleri konulu çevre lisansı, Toplama - ayırma tesisleri konulu çevre lisansı, 1.Tip, 2.Tip, 3.Tip veya Diğer Toplama-Ayırma Tesisleri konulu çevre lisansı, Gemi geri dönüşüm tesisleri konulu çevre lisansı, Hurda metal ve ömrünü tamamlamış araç işleme tesisleri konulu çevre lisansı, GERİ KAZANIM TESİSLERİ, Biyobozunur atık geri kazanım tesisleri konulu çevre lisansı (Mekanik ayırma, Biyokurutma, Biyometanizasyon, Kompost) konulu çevre lisansı, Atık yağ rafinasyon tesisleri konulu çevre lisansı, Bitkisel atık yağ geri kazanım tesisleri konulu çevre lisansı, Atık pil ve akümülatör geri kazanım tesisleri konulu çevre lisansı, Ömrünü tamamlamış lastik geri kazanım tesisleri konulu çevre lisansı, Tehlikeli atık geri kazanım tesisleri konulu çevre lisansı, Tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri konulu çevre lisansı, İleri Termal İşlem Tesisi (Piroliz, Gazlaştırma vb.) konulu çevre lisansı, BERTARAF TESİSLERİ, Atık düzenli depolama tesisleri  konulu çevre lisansı (I., II. ve III. Sınıf Atık düzenli depolama tesisleri) konulu çevre lisansı, Maden atığı bertaraf tesisleri konulu çevre lisansı, Depolama konulu çevre lisansı, Derine enjeksiyon konulu çevre lisansı , Alıcı ortamda bertaraf konulu çevre lisansı, DİĞER ATIK YÖNETİM FAALİYETLERİ, Atık yakma ve/veya beraber yakma tesisleri konulu çevre lisansı,Adana Atık ara depolama tesisleri konulu çevre lisansı, Bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri konulu çevre lisansı, Atık yağ transfer noktaları konulu çevre lisansı, Adana Atık akümülatör ara depolama tesisleri konulu çevre lisansı, Ömrünü tamamlamış lastik ara depolama tesisler konulu çevre lisansı, Adana Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri konulu çevre lisansı, Tanker temizleme tesisleri konulu çevre lisansı, Adana Yeniden kullanıma hazırlama konulu çevre lisansı, Emisyon Ölçüm Raporu, Akustik Rapor, Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi, Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27/4/2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27/4/2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) veya Deşarj İzin Belgesi2, Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi, Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı, Teknik Uygunluk Raporu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesi, Atık İthalatçı Kayıt Belgesi , Adana Teminat Mektubu, Kapasite Raporu, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Hurdacılar Odası, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Adana Maden Ruhsatı, Adana İl Müdürlüğü, Adana Çevre İzin Lisans Şube Müdürlüğü, Adana Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Entegre Çevre Bilgi Sistemi